Algemene voorwaarden Hot Wheels Car Rental N.V.

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Auto: De auto of de andere zaak die het onderwerp is van de huurovereenkomst.
Huurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.

Verhuurder: Hot Wheels Car Rental N.V.

Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolgen van:

– beschadiging ( waaronder mede begrepen een toestand van de auto of van onderdelen daarvan die niet past bijnormale slijtage ) of vermissing van de auto of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder.Tot deze schade behoren onder meer de kosten ven vervanging van de auto en de derving van huurinkomsten.met of door de auto aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is c.q. wordt gehouden, naar het oordeel van verhuurder.

Bestuurder: De feitelijke bestuurder van de auto

 

Artikel 1: bepaling van de huurprijs, overige kosten, duur van de overeenkomst

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de huurovereenkomst is vermeld.

2. De auto dient te worden opgehaald c.q. teruggebracht binnen de openingstijden van verhuurder.

3. Slechts na toestemming van verhuurder is het huurder toegestaan de auto op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. Huurder blijft aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk in het bezit is gesteld van de auto en deze heeft geïnspecteerd of laten inspecteren. De inspectie vindt plaats bij de inlevering.

4. Naast het overeengekomen tarief kunnen andere kosten zoals haal – en brengkosten, aftank kosten, het hulp inroepen van Hot Wheels Car Rental N.V., het niet op op de afgesproken tijd/ datum inleveren e.d. in rekening worden gebracht.

 

Artikel 2: schaderegistratie

1. Huurder verklaart de auto in goede staat, zonder zichtbare gebreken en/ of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij in de schaderegistratie anders is aangegeven.

2. Indien huurder gebruik maakt van de ´breng service´( delivery ) en de huurder de auto niet onmiddellijk bij aflevering in ontvangst neemt, wordt de auto achtergelaten. Bij de auto bevindt zich een enveloppe waarin zich een schaderegistratie formulier bevindt en in een afgesloten en verzegeld deel van de enveloppe de sleutel van de auto. Indien de huurder van mening is dat de op het schaderegistratieformulier omschreven schade niet overeenkomt met de door hem aan de auto geconstateerde schade, dient hij alvorens de sleutel uit het afgesloten en verzegelde deel van de enveloppe te nemen, verhuurder daarvan in kennis te stellen. De telefoonnummers zijn op de enveloppe vermeld. Indien huurder niet op de hiervoor genoemde wijze mededeling heeft gedaan van een verschil tussen de door hem geconstateerde en de op het schaderegistratieformulier omschreven schade, wordt de auto geacht in de op het schaderegistratie formulier omschreven staat aan de huurder ter beschikking gesteld te zijn.

 

Artikel 3: verlenging van de huurperiode

Huurder is verplicht de auto uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt in te leveren op het in de huurovereenkomst vermelde adres, tenzij voordien verlening van de huurovereenkomst is overeengekomen.

 

Artikel 4: overschrijding van de huurperiode

Indien de auto niet op de overeengekomen dag en tijdstip is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de auto onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de auto weer in het bezit is van verhuurder. Huurder is een bedrag van AWG. 25,- extra per dag bovenop de huursom verschuldigd waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt. Huurder is voorts gehouden tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.

 

Artikel 5 : gebruik van de auto

1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met de auto om te gaan en ervoor te zorgen dat de auto in overeenstemming met de bestemming wordt gebruikt. De auto dient niet te worden overbelast met passagiers en/ of goederen. Huurder dient voorts behoedzaam en voorzichtig te rijden en dient rekening te houden met de afmetingen van het voertuig.

2. Huurder is gehouden de auto in dezelfde staat waarin deze is ontvangen, met alle standaardaccessoires, gereedschappen ( voor zover verstrekt ),kenteken papieren en overige documenten, in te leveren. Huurder mag niets aan de auto aanbrengen.

3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – waaronder ook die als huurder in de overeenkomst is aangegeven, mogen de auto besturen. Het is huurder niet toegestaan de auto ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder in de overeenkomst is vermeld.

4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van de auto vereist is.

5. Huurder mag verhuurder niet jegens derden verbinden of de schijn daartoe wekken.

6. Huurder mag de auto niet weder verhuren of anderszins aan een ander in gebruik geven.

7. Huurder mag geen lifters of dieren in de auto meenemen, de auto gebruiken voor rijles, of met de auto deelnemen aan ( snelheids ) wedstrijden ( auto races, rally ‘s, sport ritten, puzzelritten e.d. ), rijvaardigheid- of Betrouwbaarheidsproeven.

8. Huurder dient alle vloeistoffen en bandenspanning op het vereiste niveau te ( laten ) houden./ Het vervangen of repareren van een lekke of kapotte band zijn voor de kosten van de Huurder.

9. Huurder dient voor de auto geschikte brandstof te tanken.

10. Huurder moet de auto schoon inleveren.

11. Huurder mag de auto niet ( laten ) gebruiken voor het vervoeren van personen en / of goederen tegen betaling in welke vorm dan ook.

12. Het is huurder niet toegestaan de auto te ( laten ) gebruiken voor het vervoer van een met de wet strijdig doel.

13. Het is huurder niet toegestaan de auto te ( laten ) gebruiken voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen.

14. Huurder mag de auto niet ( laten ) gebruiken voor off- road rijden ( noordkust, natural pool, op de stranden enz. )

15. Huurder mag de auto niet ( laten ) besturen die onder invloed is van alcohol dan wel drugs.

16. Huurder dient de auto altijd goed af te sluiten wanneer de auto niet wordt gebruikt.

17. Ingeval van schade of defecten aan de auto, is het huurder niet toegestaan de auto te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten of tot vermindering van de verkeersveiligheid. Huurder dient verhuurder van deze schade of defecten onmiddellijk in kennis te stellen.

18. Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van verhuurder, indien verhuurder schriftelijk toestemming heeft verleend tot het laten verrichten van onderhoud. Eventuele onderhoudskosten worden slechts dan door verhuurder vergoed, indien huurder gespecificeerde rekeningen overlegt.

19. Huurder is verplicht in geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien ( ook wanneer de auto uit macht van huurder is geraakt ):

– verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

– de instructies van verhuurder op te volgen;

– onmiddellijk de politie te waarschuwen;

– zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm dan ook;

– de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;

– verhuurder alsmede de door verhuurder aangewezen personen ( waaronder de verzekeringsmaatschappij ) , alle medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

Indien de onder 19 genoemde richtlijnen niet worden opgevolgd is huurder, naast de schade in verband met de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit, gehouden extra administratiekosten zijnde AWG 50,00 te betalen.

 

Artikel 6: aansprakelijkheid van huurder voor schade

1. Indien geen schaderegistratie heeft plaatsgevonden, wordt huurder verondersteld de auto in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder hoe dan ook ontstaan tijdens de huurperiode, welke in verband staat met de huur van de auto of ten gevolge van enige gebeurtenis.

3. Verhuurder heeft conform de wet een w.a. verzekering afgesloten. De polisvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van verhuurder. Dekking van de verzekering is uitgesloten indien huurder zich niet aan zijn verplichtingen ingevolge artikel 5 heeft gehouden.

4. Huurder heeft ingeval dat dekking wordt verleend, per schadegeval /gebeurtenis een eigen risico voor het bedrag welke in de huurovereenkomst is vermeld. Als geen bedrag is vermeldt, is het eigen risico AWG 875,- / US$ 500,- / Bij personen onder de 21jaar en/of personen die korter dan een jaar het rijbewijs bezitten, wordt het eigen risico met AWG 200,– verhoogd.

5. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van de auto, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan en van welke aard dan ook, in verband met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen.Huurder vrijwaart verhuurder terzake van eventuele schade van derden.

2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan, van welke aard ook tengevolge van mechanische storingen aan de auto.

3. Behoudens gevallen van opzet en grove schuld is de aansprakelijkheid van verhuurder voor het niet nakomen van een of meer van de verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst te allen tijde beperkt tot de verplichting de huurovereenkomst alsnog naar behoren na te komen. Indien behoorlijk nakoming niet ( meer ) mogelijk is, is de aansprakelijkheid van verhuurder ten alle tijd beperkt tot een bedrag gelijk aan het totale huurbedrag zoals op de huurovereenkomst is vermeld. De aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 8: inbeslagneming / boetes

1. Alle kosten, boetes en administratiekosten in verband met overtreding van de wegen en verkeersverordening dan wel andere wetgeving zijn voor rekening van huurder.

2. Huurder is verplicht verhuurder op de hoogte te stellen van door de overheid opgelegde sancties en maatregelen.

3. Bij administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de auto, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waardoor die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop de auto vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 

 

Artikel 9: ontbinding van de huurovereenkomst

1. Ingeval huurder de huurovereenkomst namens of voor rekening van een ander natuurlijke- of rechtspersoon heeft gesloten, verklaart hij door ondertekening van de huurovereenkomst daartoe bevoegd te zijn. Huurder is naast deze natuurlijke- of rechtspersoon, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2. Indien een of meer bepalingen van de huurovereenkomst dan wel de algemene voorwaarden nietig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van verhuurder kan van het bepaalde in de huurovereenkomst of in de algemene voorwaarden worden afgeweken. Toezeggingen van het personeel van verhuurder of mondelinge afspraken met het personeel van verhuurder zijn voor verhuurder niet bindend.

 

 

Artikel 10: ontbinding van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst kan zonder ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst door verhuurder worden opgezegd. Verhuurder is gerechtigd tot vergoeding van kosten en schade en rente ingeval huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet dan wel niet tijdig nakomt of zal nakomen. Het vorenstaande geldt onverkort ook ingeval van overlijden, onder curatele stelling, faillissement, beslag op de auto of vordering van overheidswege van de auto, of indien zich er zich omstandigheden voordoen waarmee verhuurder, indien hij daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst op de hoogte zou zijn geweest, de huurovereenkomst niet zou hebben gesloten. Huurder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan verhuurder dan wel door verhuurder dan wel door verhuurder aangewezen personen om de auto te controleren waar deze zich bevindt. Huurder zal alle medewerking verlenen aan verhuurder om zich weer in het bezit van de auto te doen stellen. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die daarmede in verband staan, inclusief eventuele schade voor verhuurder als een gevolg van de ontbinding van de huurovereenkomst. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de ontbinding van de huurovereenkomst.

 

 

Artikel 11: toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Arubaans recht.Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de Arubaanse rechter.
__________________________________________________